:

 

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ν.Ε.
 
Α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΑΧΝΩΝ
 
Η παρδοση των λαχνν θα γνεται αυστηρ τις ρες λειτουργας της Λσχης (Κυριακ 09.00-13.00) και το αργτερο μχρι την ημερομηνα που καθορζεται στο φυλλδιο της προηγομενης δημοπρασας, στε να προλαβανουμε λες τις προθεσμες (καταγραφ, σκανρισμα, καταλγηση, εκτπωση, αποστολ καταλγου, παρουσαση εικνων στον ισττοπο).
 
Κθε πωλητς λαχνν να εφοδιζεται με τις ειδικς φρμες καταγραφς λαχνν, στε ο διος να τις συμπληρνει ευανγνωστα και σωστ σε λα τα πεδα: εποχ, χρονολογα, περιγραφ προτεινμενης κατστασης (πραγματικ χι επιθυμητ) και προτεινμενη τιμ (σο το δυνατν πιο ρεαλιστικ, στε να αυξνεται η πιθαντητα πλησης, οι λαχνο δνονται για να πωληθον χι απλ να εκτθενται).
 
Οι λαχνο θα παραδδονται υποχρεωτικ (αλλις δεν θα παραλαμβνονται) καλ συσκευασμνοι σε χαρτονκι, πλαστικ συσκευασα, κλπ. και θα εναι σαφς χωρισμνοι ο νας απ τον λλο.
 
Η εξφληση των καταθετν γνεται μετ απ 15 ημρες απ τη διενργεια της δημοπρασας, εκτς εν ο πωλητς χει κνει και αγορς, οπτε θα γνεται συμψηφισμς απ την επομνη της δημοπρασας.
 
Η προμθεια της ΠΝΕ ανρχεται σε 10% επ της τιμς πλησης. Επ της προμθειας αυτς επιβλλεται μνο ΦΠΑ 23%. Κθε λαχνς της δημοπρασας που πωλεται μνει απολητος, επιβαρνεται με € 3,- λα τα ανωτρω επιβαρνουν τον πωλητ.
 
Οι καταστσεις των λαχνν θα ελγχονται απ την Επιτροπ Αξιολγησης, ετε κατ την παραλαβ (προτιμτερο), ετε κατ την ταξινμηση των λαχνν και θα γνονται οι αναγκαες διορθσεις. Το διο θα συμβανει εν οι προτεινμενες τιμς εναι εξωπραγματικς.
 
Β. ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΝΩΝ
 
Η αξιολγηση των λαχνν εναι εξ ορισμο υποκειμενικ, σο προσπθεια και αν γνεται για να εναι αντικειμενικ. ρα, ο αγοραστς ετε μσω της εξτασης του λαχνο κατ τις ημρες που παρουσιζονται οι λαχνο στη Λσχη (προηγομενο Σαββατοκριακο και το πρω της ημρας της δημοπρασας), ετε μσω της εικνας του λαχνο στον ισττοπο) λαμβνει γνση της κατστασης του λαχνο και χει την ευθνη της επιλογς του.
 
Οι αγοραστς (εντς αιθοσης) εναι υπεθυνοι για τα κτυπματ τους και δεν μπορον να αποποιηθον την κατακρωση του λαχνο μλις ο εκφωνητς τελεισει την κατακρωση με τη λξη «τρα».
 
Η εξφληση των λαχνν γνεται την ημρα της δημοπρασας την επομνη, βσει του νου Νμου, με μετρητ κτω απ το ποσν των € 1.500, ετε με επιταγ (νω των € 1.500) εν δεν εναι δυνατς νας απ τους προηγομενους τρπους, με κατθεση στο λογαριασμ EUROBANK Αρ.λογ/σμο: 002600 366 901011 75937 ( εν αυτ δεν εναι δυνατ, σε λογαρισμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αρ.λογ/σμο: 102/550000-19).
 
Οι λαχνο για τους αγοραστς εκτς Αθηνν (και εντς Αθηνν ταν το ζητσει ο αγοραστς), αποστλλονται με αντικαταβολ (πλην εξωτερικο, που αποστλλονται μετ την πληρωμ), με κστος μεταφορς που βαρνει τον αγοραστ.
 
Σε περπτωση που δεν χει πληρωθε η συνδρομ του τρχοντος τους απ ναν αγοραστ, αυτ προστθεται στην αξα που πρπει να πληρσει για τους λαχνος που αγρασε.
 
Οι λαχνο που εναι πιστοποιημνοι, αναγρφονται στην περιγραφ της δημοπρασας με την κατσταση πιστοποησης. Για τυχν διαφορ της πραγματικς κατστασης του λαχνο απ αυτ της πιστοποησης, δεν ευθνεται η ΠΝΕ και δεν γνεται δεκτ επιστροφ των λαχνν για το λγο αυτ.
 
Επιστροφς λαχνν, λγω διαφωνας στην κατσταση, λθους κτυπματος, λθους επιλογς λαχνο, δεν γνονται δεκτς.
 ??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr