ΜΕΛΗ

Τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ν.Ε. από 40 περίπου που ήταν κατά την έναρξη της, το 1976, έφθασαν να απαριθμούν σήμερα περί τα 1.650, εκ των οποίων τα 500 περίπου, ενεργά. Τα μέλη της Π.Ν.Ε. αποτελούν σημαντικό παράγοντα της νομισματικής στην Ελλάδα και απλώνονται σε όλη την χώρα και το εξωτερικό. Μεγάλο μέρος των μελών είναι συλλέκτες ή έμποροι συλλεκτικών ειδών, των οποίων η εξειδίκευση, συχνά, επεκτείνετε και σε άλλα συλλεκτικά είδη όπως μετάλλια, γραμματόσημα κ.α.

Ως μέλος της Ενώσεως γίνεται δεκτό κάθε πρόσωπο αδιακρίτως φύλου, εθνικότητος και επαγγέλματος, το οποίο έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και το οποίο διακρίνεται για την νομισματοφιλία του και μπορεί να συμβάλει οπωσδήποτε στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ενώσεως.

Τα Μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

ΤΑΚΤΙΚΑ: Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης και μετά από συζήτήση εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

ΑΡΩΓΑ: Αυτά τα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παμψηφεί, λαμβανομένη σε μυστική συνεδρίαση κατόπιν προτάσεως ενός μέλους του Δ.Σ. για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν χρηματικώς ή ηθικώς για την επιτυχία του σκοπού της Ενώσεως. Αρωγό μέλος μπορεί να γίνει αυτό που τηρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγγραφή αυτών των μελών.

ΕΠΙΤΙΜΑ: Ονομάζονται τα πρόσωπα εκείνα τα οποία παρέχουν διακεκριμένες υπηρεσίες στην Ένωση και στους σκοπούς αυτής γενικώς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνετε παμψηφεί.


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr