ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Π.Ν.Ε. αποτελεί:
 • Η προαγωγή του συλλεκτικού ενδιαφέροντος μεταξύ των νομισματόφιλων όσον αφορά τα Ελληνικά ή ξένα χαρτονομίσματα ή κέρματα, μετάλλια και παράσημα και η εν γένει τόνωση της διεθνούς φήμης και αξίας τους.
 • Η επισταμένη μελέτη όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα νομίσματα, μετάλλια και παράσημα γενικά και ειδικά προς τα Ελληνικά από ιστορικής, τεχνικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής απόψης.
 • Η όσον το δυνατό ευρύτερη διάδοση του συλλεκτικού πνεύματος στην Ελλάδα.
 • Η σύσφιξη των σχέσεων των Ελλήνων συλλεκτών μεταξύ τους και μεταξύ ξένων.
 • Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τα μέλη της ένωσης προς εμπλουτισμό και βελτίωση γενικά των συλλογών τους.
 • Η εν γένει εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών της ως συλλεκτών.
 • Η εδραίωση της πίστης στον κύκλο των συλλεκτικών συναλλαγών, ειδικά στην Ελλάδα.
 • Η σύσταση εξ αγορών ή δωρεών προτύπου συλλογής όλων των Ελληνικών νομισμάτων, μεταλλίων και παρασήμων.
Ο σκοπός της Νομισματικής Ενώσεως επιδιώκεται:
 • Με την αυθόρμητη προς το επίσημο Κράτος παροχής κάθε δυνατής υπηρεσίας ή υπόδείξης η οποία θα ήταν δυνατό να φανεί χρήσιμη ως προς την έκδοση, την κυκλοφορία και κάθε άλλη ενέργεια που αφορά τα νομίσματα.
 • Με την αναζήτηση κάθε μορφής επαφής και συνεργασίας με οργανώσεις που κρίνεται συμφέρον για τους σκοπούς της Ένωσης.
 • Με την επιδίωξη ιδιαίτερων ευνοϊκών όρων υπέρ των μελών της Ενώσεως εκ μέρους των ειδικών εμπόρων, περιοδικών κ.λ.π. του Εσωτερικού και Εξωτερικού.
 • Με τον καταρτισμό ειδικής βιβλιοθήκης και γενικά με της συνεχή και επισταμένη παρακολούθηση της διεθνούς νομισματοφιλικής κίνησης.
 • Με την έκδοση ειδικού περιοδικού ως επίσημου οργάνου της Ενώσεως ή και διαφόρων δημοσιευμάτων στον Ελληνικό και Ξένο τύπο.
 • Με ανακοινώσεις, διαλέξεις & εκθέσεις οργανωμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως και
 • Μέσω οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου το οποίο η Ένωση κρίνει πρόσφορο.??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr