ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ν.Ε αποτελείται απο επτά (7) μέλη:

Πρόεδρος: Αρκομάνης Ορφέας
Αντιπρόεδρος: Ωραιόπουλος Ζαχαρίας
Γραμματέας: Ζησόπουλος Ιωάννης
Ταμίας: Βασιλάκης Ιωάννης
Κοσμήτωρ: Βρεττός Βίκτωρ
Εφορος: Δημητρακάκης Δημήτριος
Μέλος: Δάφνης Δημήτριος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με διετή θητεία και τα μέλη του είναι άμισθα έχοντας τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς και τα λοιπά μέλη της Ενώσεως, δύναται όμως η Γενική Συνέλευση να ορίσει επιχορήγηση για έξοδα παραστάσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για να συσκεφθεί και να αποφασίσει επί των διαφόρων υποθέσεων της Νομισματικής Ενώσης όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο, πάντα όμως τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


??????????? ??????????? ??????
??????? 15?, ??????, ?????, ?? 10554
???.:(+30) 210-3215678, FAX: (+30) 210-3242530
info@nomisma.gr